bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Statut Teatru Polskiego

 STATUT TEATRU POLSKIEGO
W SZCZECINIE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

"Teatr Polski w Szczecinie", zwany dalej „Teatrem", działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Teatr jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie.
2. Teatr jest artystyczną instytucją kultury.
3. Teatr jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą Teatru jest miasto Szczecin, a obszarem jego działalności Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego.
5. Teatr może działać na innym niż wymieniony w punkcie 4 terenie w ramach współpracy i wymiany kulturalnej z innymi ośrodkami kultury w kraju i za granicą.
6. Bezpośredni nadzór oraz kontrolę organizacyjną i finansową nad działalnością Teatru sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.


II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 3

1. Celem działalności Teatru jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dorobku kultury teatralnej, narodowej i światowej, a zwłaszcza dyscyplin artystycznych związanych ze sztuką teatralną w dziedzinie sztuki aktorskiej, reżyserii, scenografii, kompozycji, choreografii.
2. Działalność kulturalna Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.
3. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

§ 4

Podstawowym zadaniem Teatru jest przygotowanie i wystawienie utworów dramatycznych z narodowego i światowego repertuaru.

§ 5

Dla realizacji swoich zadań Teatr, we własnym zakresie lub w ramach współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i przedmiotami gospodarczymi, może:
1) zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów;
2) współdziałać z organizacjami społecznymi, działającymi w dziedzinie kultury, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, fundacjami oraz organizatorami festiwali, konkursów i innych przedsięwzięć;
3) prowadzić działalność impresaryjną;
4) realizować transmisje i nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne, filmowe, internetowe oraz inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku;
5) organizować kursy, seminaria, warsztaty, wystawy itp. lub w nich uczestniczyć;
6) prowadzić działalność wydawniczą, wystawienniczą;
7) prowadzić inne szeroko pojęte formy działalności kulturalnej.


§ 6

1. W ramach prowadzonej działalności Teatr może ponadto wykonywać usługi w zakresie:
a) produkcji, naprawy i konserwacji dekoracji, kostiumów, rekwizytów i obuwia;
b) wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku;
c) reklamy;
d) innym, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczno – organizacyjne Teatru.
2. Środki uzyskane z wymienionej w ust 1 działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.


III. ZARZĄDZANIE i ORGANIZACJA

§ 7

1. Organizację wewnętrzną Teatru, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Teatru, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz działających w Teatrze organizacji związkowych.
2. Dyrektor Teatru może w regulaminie organizacyjnym wyodrębniać i znosić w ramach istniejących działów, dodatkowe komórki organizacyjne i stanowiska oraz zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań.

§ 8

1. Teatrem kieruje Dyrektor, zwany dalej dyrektorem, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na czas określony na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Teatru, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem Teatru i jest za nie odpowiedzialny.
3. Do składania za Teatr oświadczeń woli, także w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo dyrektor Teatru.
4. Do zakresu działania dyrektora należy realizacja celów i zadań Teatru poprzez:
a) dobór i właściwe wykorzystanie kadr,
b) ustalanie repertuaru,
c) gospodarowanie majątkiem i finansami.
d) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
e) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
f) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych w Teatrze pracowników, w tym powoływanie i odwoływanie zastępcy dyrektora.
5. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy zastępcy dyrektora, którego powołuje na czas określony.

§ 9

1. Przy Teatrze może działać Rada Artystyczna, jako ciało opiniodawcze i doradcze dyrektora Teatru.
2. Radę artystyczną powołuje dyrektor na okres pełnych sezonów teatralnych spośród pracowników i stałych współpracowników Teatru.
3. Liczba członków rady wynosi od 5 do 9 osób.
4. Rada Artystyczna działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez dyrektora regulaminu.


IV. MAJĄTEK I FINANSE

§ 10

Teatr gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.


§ 11

Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12

1. Działalność Teatru finansowana jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, przychodów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji pochodzących z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Organizator przekazuje Teatrowi środki finansowe w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 13

1. Podstawą gospodarki finansowej Teatru, jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora Teatru, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu organizatora.
2. Teatr sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami prawa w zakresie finansów publicznych.
3. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie zbadanego przez biegłego rewidenta i przedłożonego do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, jak również za terminowe sporządzanie innych sprawozdań budżetowych.


V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14

1. Statut nadaje Teatrowi Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 15

Połączenia, podziału lub likwidacji Teatru może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 16

Teatr używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 18.10.2013
Podpisał: Alicja Redlarska
Dokument z dnia: 18.10.2013
Dokument oglądany razy: 7 147