bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Teatr Polski w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Polskiego w Szczecinie

Data publikacji strony internetowej: 13.07.2015         

Data ostatniej dużej aktualizacji: 07.12.2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
                                                                                                                                                                   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alicja Papierska adres poczty elektronicznej: teatr@teatrpolski.eu dzwoniąc na numer telefonu +48 91 4330075. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin – UWAGA od 15 marca 2020 roku ze względu na rozbudowę budynek całkowicie wyłączony z działalności i użytkowania

siedziba tymczasowa: Teatr Polski w Szczecinie Scena na Łasztowni ul. Energetyków 40, 70-656 Szczecin


Dojście do Teatru Polskiego w Szczecinie Scena na Łasztowni
Budynek umiejscowiony jest wzdłuż ul. Energetyków oraz ul. Władysława IV. Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Wjazd na parking jest umiejscowiony od ul. Władysława IV. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od strony ul. Świętego Floriana – jest to wejście do części dla administracji obsługiwane przez pracownika portierni, drugie – otwierane podczas każdego z wydarzeń znajduje się od strony bulwarów/Mostu Długiego. Z obydwu wejść mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zostały wyznaczone przed wejściem dla widzów.


Wejście dla widzów

Wejście dla widzów znajduje się na poziomie parteru. Foyer, kasa biletowa, szatnia, bufet, toalety, w tym także przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz widownia znajdują się na tym samym poziomie. Na widownię prowadzą dwa wejścia: wejście L (z lewej strony) oraz wejście P (z prawej strony), drzwi otwierają się do wewnątrz.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
We foyer znajduje się plan budynku przedstawiający rozmieszczenie pomieszczeń oraz wyjścia ewakuacyjne.

Wyjścia ewakuacyjne są oznaczone.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Wyznaczeni pracownicy pełniący dyżur podczas wydarzeń zawsze są do dyspozycji Widzów i służą informacją. Ubrani są oni w ciemne stroje, a na szyi mają zawieszone identyfikatory.

Część administracyjna
Wejście do części administracyjnej znajduje się od strony ul. Świętego Floriana, wejście znajduje się na poziomie parteru. Pracownicy Teatru w godzinach pracy pozostają do dyspozycji widzów i gości.Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 25.03.2021
Podpisał: Alicja Papierska
Dokument z dnia: 25.03.2021
Dokument oglądany razy: 2 832