bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości 527.964 euro na wybór wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"

10.10.2018

Zawiadomienie wynikach postępowania
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości 527.964 euro na wybór wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”:
I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Ofertę nr 2 złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
EKO-INWEST S.A.
ul. Jerzego Zimowskiego 20
71-281 Szczecin
Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi 2.150.040,00zł
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z kryterium wyboru ofert sposób zapewnienia jakości świadczonej usługi 40% oraz cena 60% oferta firmy Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. otrzymała największą liczbę punktów 95,06 Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców
III. Nie odrzucono żadnej oferty.
IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie

Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie:

Kryterium Waga (pkt)
1. Sposób zapewnienia jakości świadczonej usługi 40
2. Cena za świadczoną usługę 60


Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonym w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Firma Liczba punktów kryterium Sposób zapewnienia jakości świadczonej usługi Oferowana cena Liczba punktów kryterium cena Razem ilość punktów
Portico Project Management Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
31,46 2.644.500,00zł 48,78 80,24
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
EKO-INWEST S.A.
ul. Jerzego Zimowskiego 20
71-281 Szczecin
35,06 2.150.040,00zł 60 95,06

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 10 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 10.10.2018

Dokument oglądany razy: 4526
« inne aktualności