bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 03.10.2016 z powodu:
błędnie wprowadzone dane

Wyniki postępowania komisji oceniającej złożone oferty

03.10.2016

2. Ogłoszenie o wynajmie pomieszczeń na sklepik – bufet - stołówkę w budynku Teatru Polskiego w Szczecinie przy ul. Swarożyca 5 opublikowano na stronie internetowej teatru BIP oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.
3. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30 września 2016r. do godz. 12.00 – sekretariat teatru.
4. Liczba złożonych ofert - 1
5. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 30 września 2016r. do godz. 13.00 – sekretariat teatru.
W dniu i godzinie otwarcia ofert przewodniczący komisji po otwarciu kopert odczytał:
• Nazwisko, imię i adres oferenta
• Proponowaną cenę za wynajem pomieszczenia
• Listę oferowanych produktów
• Koncepcję prowadzenia
6. Liczba ofert rozpatrywanych - 1
7. Wykaz rozpatrywanych ofert:
Numer oferty Nazwisko i imię , adres oferenta Proponowana cena za wynajem pomieszczenia UWAGI
1/2016 Sylwia Kowalczyk 850,00 ---------------------
Liczba ofert odrzuconych - 0
Uzasadnienie: -----------------------
9. Wybrano ofertę: nr 1/2016 złożoną przez Panią Sylwię Kowalczyk
ul. Emili Plater 84u/1 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: kryterium wyboru oferty była najwyższa stawka czynszu netto za miesiąc. Oferta nr 1 – najkorzystniejsza cena. Dodatkowo oferent przedstawił atrakcyjną koncepcję prowadzenia pomieszczeń
10. Komisja proponuje z wybranym oferentem zawrzeć umowę najmu.
Inne uwagi komisji: brak uwag
Komisja zakończyła pracę dnia 30. Września 2016r 13.20

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 03.10.2016

Dokument oglądany razy: 1182
« inne aktualności