bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 05.06.2017 z powodu:
nieprawidłowe miejsce opublikowania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

05.06.2017

Spis treści

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 3
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 3
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3
IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH 4
V. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 4
VI. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH. 4
VII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 4
VIII. WADIUM PRZETARGOWE 4
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 4
X. OFERTA SKŁADANA PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ. 5
XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃI DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 6
XII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 8
XIII. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 8
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 9
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 9
XVI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 10
XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT 10
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 11
XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 11
XX. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 12
XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWRACIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 13
XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY . 13
XXIV. INFORMACJA O KORZYSTANIU Z PODWYKONAWCÓW. 13
XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 13
ZAŁĄCZNIKI 14
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Tabela nr 1 – wymagania ogólne oferowanego sprzętu; Tabela nr 2 – kalkulacja cenowa oferty 15
Załącznik nr 2 Formularz oferty 19
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 22
Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 24
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw 26
Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie dostawy, montażu i przeszkolenia 27
Załącznik nr 7 Informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej 28
Załącznik nr 8 Projekt umowy 29


I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
TEATR POLSKI
71-601 SZCZECIN
Ul. SWAROŻYCA 5
REGON: 000280459 NIP: 851-00-08-884
tel.: 91 433 00 75 w. 32; kom. 605 661 595

e-mail: kadry@teatrpolski.eu

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy PZP, w szczególności przepisy art. 39-46.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu nagłośnieniowego, na potrzeby Teatru Polskiego w Szczecinie. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu nagłośnieniowego (szkolenie w siedzibie Zamawiającego).

1.2. Przedmiotowa dostawa sprzętu nagłośnieniowego obejmuje w szczególności:
1. cyfrowy nadajnik do ręki – 8 szt
2. redukcja do kapsuły – 8 szt
3. główka do nadajnika – 5 szt
4. cyfrowy nadajnik typu body pack – 24 szt
5. podwójny odbiornik cyfrowy – 12 szt
6. interface do 8 podwójnych odbiorników – 3 szt
7. di box – 8 szt
8. kolumny głośnikowe – 8 szt
9. cases dedykowane do zestawu mikrofonowego – 3 szt
10. wzmaczniacz – 4 szt
12. antena kierunkowa – 2 szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).
3. Montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami producenta sprzętu i obowiązującymi Normami.
4. Do przedmiotu zamówienia powinny być dołączone instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim.
5. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe w oryginalnych opakowaniach.
6. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia (o udowodnionej równoważności technologicznej). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

32350000-1 Części sprzętu dźwiękowego i wideo,

32340000-8 Mikrofony i głośniki
32270000-6 Cyfrowa aparatura nadawcza
32342410-9 Sprzęt nagłaśniający
32352000-5 Anteny i reflektory
30237280-5 Akcesoria zasilające
32342410-9 Sprzęt dźwiękowy
32343000-9 Wzmacniacze
IV. Informacja o ofertach częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informacja o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje ww. zamówień.

VI. Informacja o ofertach wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Wymagany termin wykonania zamówienia.

Wykonanie całego przedmiotu zamówienia – dostawa, montaż i uruchomienie do 31 SIERPNIA 2017r.

VIII. WADIUM PRZETARGOWE

Zamawiający nie żąda wadium.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.2.2 Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

1.2.3 Zdolności technicznej i zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 3 (trzy) zamówienia polegające na dostawie, montażu i instalacji systemów bezprzewodowych dla obiektów kulturalnych np. teatry, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe, domy kultury itp. posiadających salę o ilości miejsc siedzących minimum 300 w jednej sali, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każde.
Wykonawca wykaże podmioty poprzez wypełnienia załącznika nr 5 oraz dołączy referencje od wymienionych w nim podmiotów.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował specjalistą/specjalistami w zakresie elektroakustyki, który posiadają wykształcenie wyższe magisterskie akustyka i doświadczenie zawodowe minimum 3 letnie, w montażu i obsłudze sprzętu akustycznego.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt IX 1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 3 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

4.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

4.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP;

4.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

4.4 ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
5.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 , 5.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP
5.3 wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
6. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 24 aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

X. Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W zakresie warunków określonych w pkt IX 1.2 siwz, przynajmniej jeden z nich samodzielnie spełnia warunki.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odnośnie żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy wykluczenia zgodnie z postanowieniami pkt. IX 5.2 i 5.3 siwz

6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych .

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃI DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt IX 1 siwz oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 3 i 4 do siwz.
1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1.

1.4 Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt IX 3, 4.1 - 4.4 siwz – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.


2. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.

2.1 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do siwz.

3. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
3.1.1 wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

(należy wypełnić załącznik nr 5 do siwz), przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześnie niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w punkcie IX 1.2.3 siwz.
3.1.2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( należy wypełnić załącznik nr 7 do siwz);

3.2 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
3.2.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
3.3 dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu

trzeciego;
3.4. w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego:
3.4.1 folder, katalog, prospekt z listą parametrów technicznych producenta oferowanego sprzętu itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - dotyczy urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia (pkt.III 1.2 siwz) i w załączniku nr 1 do siwz tabela 1 i 2: cyfrowy nadajnik do ręki, redukcja do kapsuły, główka do nadajnika, cyfrowy nadajnik typu body pack, podwójny odbiornik cyfrowy, interface do 8 podwójnych odbiorników, di box, kolumny głośnikowe, cases dedykowane do systemu mikrofonowego, wzmaczniacz

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 4 stosuje się.

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 1.1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt pkt 9.4.5 lit a) lit. d) siwz należy złożyć w formie oryginału.


10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W sytuacji posiadania dokumentów i oświadczeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

12. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
12.1. szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu wg załącznika nr 1 do siwz tabela 1.
12.2. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika;
12.3. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji) wraz z kalkulacją cenową do oferty, stanowiącą zał. nr 1 do siwz tabela 2;

XII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615 ).

2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XIII. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres:
Teatr Polski, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin;
e-mail: kadry@teatrpolski.eu , tel. 91 433 00 75 w.32;
znak sprawy: 1/PN/2017
3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 1.
5. Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej www.teatrpolski.eu
7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: w zakresie przedmiotu zamówienia:
Karolina Gradowska, tel. 91 433 00 75 wew. 32, e-mail: kadry@teatrpolski.eu

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.

2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę obejmującą całość zamówienia.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

3.1. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji.
3.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.3. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych,
2) osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;

4) w przypadku składania ofert wspólnych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
odpowiednie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 11 ppkt 2 siwz.
3.4 Zaleca się, by wszystkie strony były spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zabezpieczający przed dekompletacją oferty, a każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. Zaleca się, by na wstępie oferty znajdował się spis treści.

3.5. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane przez uprawnioną osobę.

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2.1. Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm.) – przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

2.2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

4.3 Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie udostępniona.
4.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: jego nazwa (firma) oraz adres, a także
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XVI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach w Sekretariacie Teatru ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin (parter), w terminie do dnia 13.06.2017r. do godz. 12.00

2. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego opatrzona pieczęcią wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem jak poniżej:

Nazwa (firma) adres Wykonawcy

Teatr Polski
71-601 Szczecin, ul. Swarożyca 5

OFERTA

Przetarg nieograniczony – Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji
dźwięku w Teatrze Polskim w Szczecinie
Nie otwierać przed 13.06.2017 r. godzina 12.30

3. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

4. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert

XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 13.06.2017r. o godzinie 12.30 w Teatrze Polskim, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin (Sekretariat - parter)
2. Do wiadomości obecnych zostanie podana:
2.1. kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2.2. imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy;

2.2. cena netto i brutto podana w ofercie;
2.3. termin zamówienia;
2.4. termin płatności faktury;
2.5. okresu gwarancji.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
3.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4.1 Zamawiający poprawi w ofercie:
4.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,
4.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
4.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 4.1.3 jego oferta zostanie odrzucona.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich dla całości zamówienia i wyliczyć na podstawie kalkulacji stanowiącej zał. nr 1 (tabela 2) do niniejszej SIWZ, gdzie należy uwzględnić wszelkie koszty dostawy, w tym: cenę nabycia sprzętu, koszty dostawy, montażu, uruchomienia, przeszkolenia pracowników, cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić. Oferty, w których nie wypełniono wszystkich wierszy (nie pełne) nie będą rozpatrywane zostaną odrzucone.

2. Całkowita cena wyliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej zał. nr 1 winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
3. Kalkulując cenę oferty należy podać cenę jednostkową netto każdej pozycji, następnie obliczyć wartość netto każdej pozycji mnożąc podaną cenę jednostkową netto przez przewidywaną ilość. Wskazać w nagłówku tabeli zastosowaną stawkę podatku (w %) i obliczyć wartość podatku VAT, po czym obliczyć wartość brutto każdej pozycji, poprzez zsumowanie wartości netto i wartości podatku VAT.

4. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena całkowita podana przez wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji.
6. Cena ma obejmować wszystkie dostawy i usługi objęte zamówieniem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
7. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
2.1. Cena brutto za całość dostaw - 60%

Cn

C= -------------x 100 x 60%
Cb
gdzie:
C- wartość punktowa kryterium „cena”
cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert ;
Cb – cena badanej oferty.

2.2 Okres udzielonej gwarancji – 10%
W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie długość udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy licząc od dnia dokonania końcowego, bezusterkowego i protokolarnego odbioru. (okresy gwarancji dłuższe niż 60 miesięcy liczone będą jako okresy 60 miesięczne). Im dłuższy okres gwarancji tym wyższa ilość punktów.

Gb -24
36
G= x 100 x 10%

gdzie:
G - wartość punktowa kryterium „okres gwarancji”
Gb – okres gwarancji badanej oferty (liczba miesięcy).
2.3 Termin usuwania usterek w okresie trwania gwarancji (lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach) - 20%
W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie termin usuwania usterek w okresie trwania gwarancji jakości (lub zapewnienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach na czas naprawy). Minimalny termin, od którego będzie punktowane powyższe kryterium do 24h od powiadomienia o usterce, maksymalny termin wynosi do 120 godziny od powiadomienia o usterce. Im krótszy termin naprawy (lub zapewnienia sprzętu zastępczego do czasu wykonania naprawy) oferowany przez Wykonawcę podany w godzinach, tym wyższa ilość punktów. Podanie terminu dłuższego niż 120 dni spowoduje odrzucenie oferty.
120- Tb

T = ------------- x 100 x 30%
96
gdzie:
T - wartość punktowa kryterium „termin usuwania usterek”
Tb – termin naprawy badanej oferty (liczba miesięcy).
2.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w skali 100 punktowej obliczonych wg następującego wzoru:
X= C+G+T
gdzie:

X - ilość punktów badanej oferty;

C- ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ;
G-ilość punktów badanej oferty w kryterium gwarancja;
T- ilość punktów badanej oferty w kryterium termin naprawy.
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XX. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWRACIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIV. INFORMACJA O KORZYSTANIU Z PODWYKONAWCÓW.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
3. W przypadku braku wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego;
- opisu przedmiotu zamówienia;
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2.4 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5. dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane sposób określony w pkt 2.2. zdanie drugie, albo w terminie 10. dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz wnosi się w terminie 5. dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub siwz na stronie internetowej.
2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 26.2.5 i 26.2.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy.

Załączniki:

nr 1 - TABELA 1 - opis przedmiotu zamówienia, TABELA 2 – kalkulacja cenowa do oferty nr 2 - wzór formularza oferty;

nr 3– oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia;
nr 4 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału; nr 5 - wykaz dostaw;
nr 6 - wykaz osób;
nr 7 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej;
nr 8 - wzór umowy;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne oferowanego sprzętu do nagłośnienia

Tabela nr 1
LP Nazwa sprzętu, ilość Opis sprzętu Warunki wymagane przez zamawiającego (parametry, funkcje) Nazwa oferowanego sprzętu, Producent, model / nr kat. – jeżeli dotyczy Warunki oferowane przez Wykonawcę - podać/opisać parametry i funkcje sprzętu oferowanego
1 Cyfrowy nadajnik do ręki – 8 sztuk Nadajnik mikrofonu bezprzewodowego do ręki, kompatybilny z oferowanym Podwójnym Odbiornikiem Cyfrowym i kapsułą dynamiczną.
2. Redukcja do kapsuły – 8 sztuk Redukcja nadajnika, która umożliwia wymianę na kapsuły innych producentów niż oferowany.
3. Główka do nadajnika – 5 sztuk Kapsuła dynamiczną, superkardiodalną, wokalową z pasmem nie węższym niż 72Hz-20kHz, czułością nie gorszą niż 2,6mV/Pa.
4. Cyfrowy nadajnik typu „body pack” - 24 sztuki Nadajnik miniaturowy kompatybilny z Podwójnym Odbiornikiem Cyfrowym, wyposażony w mini XLR, możliwością szybkiego maksymalnie 2-godzinnego ładowania akumulatorów, wyświetlacz, zdalny mute mikrofonu
5. Podwójny odbiornik cyfrowy – 12 sztuk Cyfrowy odbiornik dwóch kanałów mikrofonów bezprzewodowych wyposażony w wyjścia AES/EBU oraz Dante, praca w protokole sieciowym pozwalająca na zdalne zarządzanie i monitorowanie z poziomu komputer PC, tabletu i ekranu konsolety fonicznej, praca w szerokim paśmie - nie węższym niż 145MHz, co najmniej 512-bitowe szyfrowanie, wybór częstotliwości w odstępach 25kHz, obudowa 1U, rack, wyświetlacz w przedniej obudowie.
6. Interface do 8 podwójnych odbiorników – 3 sztuki Interface kompatybilny z podwójnym odbiornikiem cyfrowym, pozwalający do łączenia co najmniej 7 zestawów bezprzewodowych w protokole sieciowym w celu zarządzania z poziomu zdalnych komputerów lub konsolety fonicznej. Diody statusu na przednim ekranie
7. Di – box – 8 sztuk Transformatorowy symetryzator sygnału z aktywnym typem układu elektronicznego w kompaktowej, metalowej obudowie. Zasilanie bateryjne lub poprzez Phantom. Wbudowany tłumik sygnału o min. 2 ustawieniach. Możliwość odizolowania masy sygnału. Obsługiwany zakres zasilania Phantom ≥ +20V - +48V. Zakres częstotliwości ≥ 30Hz – 20 kHz (- 1 dB). Poziom zniekształceń THD < 0,005% (1 kHz, 0 dBu)
8. Kolumny głośnikowe – 8 sztuk Pasywny monitor sceniczny, przetwornik LF 15", propagacja 90x50 (+/-5 st.), pasmo przenoszenia (-10dB) nie węższe niż 42Hz-20kHz, maks. SPL wyższy niż 135dB, możliwość wyboru trybu pasywnego lub bi-amp, kąt monitora 50 st, obudowa ze sklejki, co najmniej 10 punktów podwieszenia M10, waga poniżej 26kg.
9. Cases dedykowane do zestawu mikrofonowego – 3 sztuki Cases do systemu mikrofonów z szufladami panelem zasilającym i kablami połączeniowymi
10. Wzmacniacz – 4 sztuki Dwukanałowy wzmacniacz z wbudowanym procesorem DSP, z limiterami, z fabrycznymi presetami do oferowanych Zestawów Głośnikowych, moc minimalna na kanał: 1165W/8Ohm, 2000W/4Ohm, możliwość mostkowania, THD <0,5%, Przesłuchy >70dB, obudowa rack, wyświetlacz LCD na przednim panelu podający m.in. stosowany preset
11. Antena kierunkowa – 2 sztuki Dedykowana do oferowanego systemu mikrofonów bezprzewodowych antena szerokopasmowa, aktywna

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i posiada wszystkie niezbędne akcesoria montażowe umożliwiające integrację, podłączenie do urządzeń będących na wyposażeniu zamawiającego, to jest złącza kable linki ect.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne i funkcje w powyższej tabeli (kolumna 3) są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.


……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Tabela nr 2 – KALKULACJA CENOWA DO OFERTY


Lp. Nazwa sprzętu oferowanego
(zgodnie z tabelą nr 1) Nazwa producenta model / nr kat. – jeżeli dot ilość jednostka Cena jednostkowa netto /zł/ Wartość netto /zł/ (kol.4 x kol.6) VAT /%/ zł Wartość brutto /zł/
1 Cyfrowy nadajnik do ręki
8
2 Redukcja do kapsuły
8
3 Główka do nadajnika
5
4 Cyfrowy nadajnik typu „body pack”
24
5 Podwójny odbiornik cyfrowy
12
6 Interface do 8 podwójnych odbiorników
3
7 Di – box
8
8 Kolumny głośnikowe
3
9 Cases dedykowane do zestawu mikrofonowego
3
10 Wzmacniacz
4
11 Antena kierunkowa
2

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

_______________________________________________________
ZAMAWIAJĄCY Teatr Polski
71-601 Szczecin
Ul. Swarożyca 5
REGON: 000280459 NIP: 851-00-08-884

WYKONAWCA:

lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON Adres(y) Wykonawcy(ów) nr. tel.
/faks/mail

*


* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte).

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż nagłośnienia, składamy poniższą ofertę:

Cena netto za przedmiot zamówienia: .......................................... zł

Podatek VAT .... % tj. ................................ zł

Cena brutto za przedmiot zamówienia: .......................................zł

(słownie złotych : .............................................................................................)

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji cenowej do oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji (tabela 2).

Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego w tym m.in. koszty dostawy, montażu i szkolenia.

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty będzie / nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)


W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam(y) gwarancji: …………………… miesięcy (minimalnie 24 miesiące) od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).

W przypadku wystąpienia usterek, awarii sprzętu lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu w okresie trwania gwarancji zobowiązuję się przystąpić do ich usuwania w ciągu 24 h godzin od daty powiadomienia (pisemnego, faksem lub mailem) przez Zamawiającego oraz usunąć je (lub dostarczyć

sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach), w terminie do ........................ godzin (maksymalnie
do 120 godzin) od chwili przekazania powiadomienia.

Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zgodnie z załączoną do oferty specyfikacją techniczną sprzętu.

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.


Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om):

.......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej z przedstawionym wzorem.

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr
.............................

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone
cyfrą)
Od do

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:
1. …………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail


Data: ..................................

.......................................................

( podpis i pieczęć imienna lub czytelny

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Teatr Polski

71-601 Szczecin
Ul. Swarożyca 5

Wykonawca:

……………………………………………………

…………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:

……………………………………………………

………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w Teatrze Polskim w Szczecinie prowadzonego przez Teatr Polski oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:


1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp .
…………….…….
(miejscowość),
dnia ………….……. r.
………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.


…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:


Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.


…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:


Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.


…………………………………………

(podpis)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Teatr Polski

71-601 Szczecin
Ul. Swarożyca 5

Wykonawca:

…………………………………………………

……………

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 05.06.2017

Dokument oglądany razy: 1204
« inne aktualności