bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Statut Teatru Polskiego


UCHWAŁA NR XXXIII/524/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania statutu Teatrowi Polskiemu w Szczecinie
Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, zmiana: Dz. U. z 2018 r. poz. 152) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Teatrowi Polskiemu w Szczecinie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego

Teresa Kalina


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/524/18 r. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.


STATUT TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Teatr Polski w Szczecinie, zwany dalej „Teatrem", działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862),
2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) oraz niniejszego statutu
§ 2

1. Teatr jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie. 2. Teatr jest artystyczną instytucją kultury.
3. Teatr jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą Teatru jest miasto Szczecin, a obszarem jego działalności Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego.
5. Teatr może działać na innym niż wymieniony w punkcie 4 terenie w ramach współpracy i wymiany kulturalnej z innymi ośrodkami kultury w kraju i za granicą.
6. Bezpośredni nadzór nad działalnością Teatru sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 3

Celem działalności Teatru jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dorobku kultury teatralnej, narodowej i światowej, a zwłaszcza dyscyplin artystycznych związanych ze sztuką teatralną w dziedzinie sztuki aktorskiej, reżyserii, scenografii, kompozycji, choreografii.
2. Działalność kulturalna Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe. 3. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

§ 4

Podstawowym zadaniem Teatru jest przygotowanie i wystawienie utworów dramatycznych z narodowego i światowego repertuaru.

§ 5

Dla realizacji swoich zadań Teatr, we własnym zakresie lub w ramach współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i przedmiotami gospodarczymi, może:
1) zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów;
2) współdziałać z organizacjami społecznymi, działającymi w dziedzinie kultury, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, fundacjami oraz organizatorami festiwali, konkursów i innych przedsięwzięć;
3) prowadzić działalność impresaryjną;
4) realizować transmisje i nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne, filmowe, internetowe oraz inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku;
5) organizować kursy, seminaria, warsztaty, wystawy itp. lub w nich uczestniczyć;
6) prowadzić działalność wydawniczą, wystawienniczą;
7) brać udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;
8) archiwizować działalność kulturalną i artystyczną; 9) prowadzić inne szeroko pojęte formy działalności kulturalnej.


§ 6

W ramach prowadzonej działalności Teatr może ponadto wykonywać usługi w zakresie: 1) produkcji, naprawy i konserwacji dekoracji, kostiumów, rekwizytów i obuwia; 2) wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku;
3) reklamy;
4) działalności edukacyjnej i kulturalno-oświatowej;
5) innym, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczno – organizacyjne Teatru. 2. Środki uzyskane z wymienionej w ust. 1 działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.

III. ZARZĄDZANIE i ORGANIZACJA

§ 7

1. Organizację wewnętrzną Teatru, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Teatru, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Dyrektor Teatru może w regulaminie organizacyjnym wyodrębniać i znosić w ramach istniejących działów, dodatkowe komórki organizacyjne i stanowiska oraz zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań.
§ 8

Teatrem kieruje Dyrektor, zwany dalej dyrektorem, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na czas określony, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Teatru, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem Teatru i jest za nie odpowiedzialny.
3. Do składania za Teatr oświadczeń woli, także w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo dyrektor Teatru.
4. Do zakresu działania dyrektora należy realizacja celów i zadań Teatru poprzez:
1) dobór i właściwe wykorzystanie kadr; 2) ustalanie repertuaru;
3) gospodarowanie majątkiem i finansami;
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
6) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Teatrze pracowników, w tym powoływanie i odwoływanie zastępcy dyrektora. 5. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy zastępcy dyrektora, którego powołuje na czas określony.

§ 9

1. Przy Teatrze może działać Rada Artystyczna, jako ciało opiniodawcze i doradcze dyrektora Teatru. 2. Radę artystyczną powołuje dyrektor na okres pełnych sezonów teatralnych spośród pracowników i stałych współpracowników Teatru.
3. Liczba członków rady wynosi od 5 do 9 osób.
4. Rada Artystyczna działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez dyrektora regulaminu.

IV. MAJĄTEK I FINANSE

§ 10

Teatr gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 11

Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12

1. Działalność Teatru finansowana jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, przychodów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji pochodzących z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Organizator przekazuje Teatrowi środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 13

1. Podstawą gospodarki finansowej Teatru, jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora Teatru, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu organizatora.
2. Teatr sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami prawa w zakresie finansów publicznych.
3. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie zbadanego przez biegłego rewidenta i przedłożonego do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, jak również za terminowe sporządzanie innych sprawozdań budżetowych.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14

1. Statut Teatru nadawany jest przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. 2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 15

Połączenia, podziału lub likwidacji Teatru może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 16

Teatr używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 15.04.2024
Podpisał: Alicja Redlarska
Dokument z dnia: 18.10.2013
Dokument oglądany razy: 7 614