bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Teatr Polski Szczecin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Teatru Polskiego.

Dot. strony internetowej www.teatrpolski.eu
Data publikacji strony internetowej: 2023-07-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-03.

Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-03.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Wawrzyńska adres poczty elektronicznej: mwawrzynska@teatrpolski.eu dzwoniąc na numer telefonu +48 91 4250940. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Oddany do użytku obiekt przy ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin jest w całości dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście do budynku zabytkowego umiejscowione jest przy ul. Swarożyca 5, przy którym umiejscowiony jest parking. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zostały wyznaczone. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na tym poziomie znajduje się również scena kabaretowa Czarny Kot Rudy. Na I piętrze znajduje się scena im. Jana Banuchy, na I piętro można dostać się schodami lub windą. 

Do nowego budynku można dostać się od strony budynku zabytkowego - do nowej części prowadzą schody oraz winda. Główne wejście do nowego budynku znajduje się od ul. Jana z Kolna na przeciwko przystanku tramwajowego "Teatr Polski/Dworzec Morski". Wejście znajduje się na poziomie parteru. Na tym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
We foyer znajduje się plan budynku przedstawiający rozmieszczenie pomieszczeń oraz wyjścia ewakuacyjne.

Wyjścia ewakuacyjne są oznaczone.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Wyznaczeni pracownicy pełniący dyżur podczas wydarzeń zawsze są do dyspozycji Widzów i służą informacją. Ubrani są oni w ciemne stroje, a na szyi mają zawieszone identyfikatory.Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 18.04.2024
Podpisał: Alicja Papierska
Dokument z dnia: 25.03.2021
Dokument oglądany razy: 3 187