bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 07/0210/2023
z dnia 28 czerwca2023 roku
Dyrektora Teatru Polskiego
w Szczecinie

1. Dyrekcja wprowadza zaktualizowany Regulamin Organizacyjny Teatru Polskiego.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje z dniem 28 czerwca 2023 roku.
3. Dotychczas obowiązujący Regulamin Organizacyjny podlega uchyleniu z dniem wejścia w życie regulaminu wymienionego w ust. 1 niniejszego Zarządzenia.
4. Zobowiązuję Kierowników działów do poinformowania podległych pracowników o wprowadzonym Zarządzeniu.
5. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2023 roku.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Regulamin Organizacyjny Teatru Polskiego w Szczecinie określa organizację wewnętrzną Teatru, w tym zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
2. Teatr Polski w Szczecinie, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną.

§ 2
Teatr działa na podstawie:
1. Przepisów Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Statutu nadanego Teatrowi uchwałą nr XXXIII/524/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r., zwanego dalej „Statutem”.
§ 3
Regulamin organizacyjny Teatru określa:
a. zasady kierowania Teatrem oraz zastępowania osoby kierującej Teatrem w trakcie jej nieobecności;
b. strukturę organizacyjną Teatru;
c. zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych;
d. zadania kierujących komórkami organizacyjnymi;
e. zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej;
f. zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Teatrze.

Rozdział II. ZASADY FINANSOWANIA
§ 4
1. Zasady finansowania Teatru reguluje ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury.
2. Sposób dokonywania rozliczeń finansowych i materiałowych w Teatrze reguluje Instrukcja obiegu dokumentów.

Rozdział III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA
§ 5
1. Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Naczelny i Artystyczny zwany dalej „Dyrektorem Teatru”.
2. Dyrektor Teatru wypełnia swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora Teatru i Głównego Księgowego.
3. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora Teatru obowiązków służbowych, jego obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora Teatru.
4. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora Teatru oraz Zastępcę Dyrektora Teatru, obowiązki Dyrektora Teatru wykonuje Głowna Księgowa lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora Teatru.
5. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Głównego Księgowego jego obowiązki wykonuje Zastępca Głównego Księgowego.
§ 6
1. Dyrektor Teatru zarządza Teatrem wydając wewnętrzne akty prawne (w tym w szczególności decyzje, zarządzenia, regulaminy, instrukcje i pisma okólne), które są ewidencjonowane i przechowywane w sekretariacie Teatru.
2. Wewnętrzne akty prawne, o których mowa w ust. 1 Dyrektor Teatru wydaje z inicjatywy własnej lub na wniosek kierowników działów i pracowników samodzielnych.
§ 7
1. Przy Teatrze może działać Rada Artystyczna, jako ciało opiniodawcze i doradcze Dyrektora Teatru.
2. Radę Artystyczną powołuje Dyrektor Teatru na okres pełnych sezonów teatralnych, spośród pracowników i stałych współpracowników Teatru.
3. Liczba członków Rady wynosi od 5 do 9 osób.
4. Rada Artystyczna działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Teatru regulaminu.
§ 8
1. Dyrektor Teatru może wyodrębniać i znosić w ramach istniejących działów dodatkowe komórki organizacyjne i stanowiska oraz zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań.
2. Dyrektor Naczelny ma prawo łączenia stanowisk pracy, ich dzielenia lub przenoszenia zadań należących do danego stanowiska na inne stanowisko.
3. W uzasadnionych przypadkach w Teatrze mogą być tworzone i likwidowane stanowiska pracy w ramach posiadanych etatów.
§ 9
W skład Teatru wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a. Dział Artystyczny;
b. Dział Finansowo-Księgowy;
c. Dział Techniczno-Produkcyjny;
d. Dział Administracji;
e. Dział Organizacji Widowni;
f. Dział Promocji;
g. Dział Literacki;
h. Pracownik ds. osobowych i socjalnych – stanowisko samodzielne
§ 10
1. Dyrektorowi Teatru bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne:
a. Dział Artystyczny;
b. Dział Literacki;
c. Dział Finansowo-Księgowy;
d. Pracownik ds. osobowych i socjalnych – stanowisko samodzielne
§ 11
1. Zastępcy Dyrektora Teatru bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne:
a. Dział Techniczno-Produkcyjny
b. Dział Administracji;
c. Dział Organizacji Widowni;
d. Dział Promocji;
§ 12
Główny Księgowy kieruje Działem Finansowo-Księgowym.
§ 13
Schemat struktury organizacyjnej Teatru stanowi załącznik do Regulaminu.
§ 14
1. Działem kieruje kierownik, z zastrzeżeniem § 12 oraz § 31 ust. 1
2. W przypadku nieobecności kierownika zastępstwo obejmuje wyznaczony przez niego pracownik podległej mu komórki organizacyjnej. Zakres zastępstwa może obejmować wszystkie zadania należące do kompetencji kierownika.
3. Kierownicy Działów są uprawnieni do podejmowania samodzielnie decyzji związanych z wykonywaniem zadań powierzonych podległym im komórkom organizacyjnym.
4. Kierownicy działów oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych, a także Główny Księgowy oraz Koordynator Pracy Artystycznej odpowiadają za powierzony im zakres pracy i obowiązków przed bezpośrednim przełożonym. Do ich podstawowych obowiązków należy:
a. ustalanie planu i czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników;
b. sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników w zakresie prawidłowości i terminowości;
c. sprawowanie nadzoru i rozliczanie podległych pracowników z wykonania zleconych zadań;
d. organizacja i koordynacja pracy w podległym dziale i zespole pracowników;
e. opracowanie zakresów obowiązków podległym pracownikom;
f. przydzielanie zadań i spraw podległym pracownikom oraz udzielanie wskazówek co do sposobu ich wykonania (załatwienia) zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadanymi kwalifikacjami;
g. przeprowadzenie stanowiskowych szkoleń z zakresu bhp;
h. przekazywanie podległym pracownikom otrzymanych instrukcji, zarządzeń i poleceń przełożonych;
i. nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez podległych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zgodności ich działań z obowiązującym prawem;
j. dbałość o zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków pracy, wyposażenie pracowników podległych w odpowiednie narzędzia, materiały, sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną;
k. stała troska o właściwe zabezpieczenie i ochronę mienia Teatru, racjonalne i oszczędne gospodarowanie materiałami i środkami finansowymi;
l. stałe ograniczanie kosztów prowadzonej działalności;
m. dbałość o racjonalne wykorzystanie czasu pracy;
n. opracowywanie wniosków i opinii w sprawach pracowniczych, dotyczących podległych pracowników;
o. współpraca z innymi działami (zespołami) Teatru w zakresie realizacji zadań;
p. nadzór nad prawidłowością sporządzanych lub zatwierdzanych dokumentów, właściwym
i terminowym ich obiegiem;
q. opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu powierzonych spraw;
r. odbywanie szkoleń i delegacji wskazanych przez Dyrektora Teatru lub jego Zastępcę Dyrektora Teatru.
5. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych są zobowiązani do realizacji zadań z zakresu kontroli wewnętrznej w celu zapobieżenia powstawania wszelkich przejawów naruszania obowiązującego prawa.

Rozdział IV. KIEROWNICTWO TEATRU
§ 15
1. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru należy w szczególności:
a. kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjna Teatru;
b. nadawanie Regulaminu organizacyjnego oraz wydawanie wszelkich aktów prawnych normujących strukturę, zasady działania i kierunki rozwoju Teatru;
c. zatwierdzanie planu finansowego i decydowanie o zmianach w budżecie;
d. przedstawianie Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
e. ustalanie planu działalności artystycznej, a w szczególności:
• dobór repertuaru;
• dobór realizatorów i wykonawców;
• zatwierdzanie miesięcznych i tygodniowych planów pracy oraz obsad;
• akceptacja projektów scenograficznych;
f. kształtowanie i zatwierdzanie pozostałej działalności statutowej;
g. decydowanie o wizerunku Teatru;
h. dobór kadry kierowniczej i artystycznej;
i. zatwierdzenie planu inwestycji i remontów kapitalnych;
j. współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami twórczymi działającymi na terenie Teatru;
k. koordynowanie spraw najmu pomieszczeń na potrzeby Teatru;
l. prowadzenie prac związanych z inwestycjami oraz remontami kapitalnymi, bieżącymi i konserwacją pomieszczeń i wyposażenia ruchomego Teatru, a w szczególności:
• sporządzanie wymaganych planów i sprawozdań i przygotowanie w tym zakresie korespondencji z Organizatorem, którym jest Województwo Zachodniopomorskie;
• zlecanie wykonania dokumentacji, ekspertyz, opinii, kosztorysów, analiz itp.;
• zlecanie wykonawstwa robót budowlanych, usług oraz dostaw urządzeń i sprzętu;
l. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
m. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy;
n. m. nadzór na prowadzoną działalnością edukacyjną i około teatralną;
o. nadzór ogólny nad wynajmem scen i tzw. imprezami obcymi;
p. zapewnianie dostępu do informacji publicznej;
q. sprawowanie kontroli zarządczej w Teatrze;
r. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
2. Dyrektor Teatru przyjmuje do pracy, zaszeregowuje, awansuje, przenosi lub zwalnia pracowników.
3. Dyrektor Teatru powołuje Zastępcę Dyrektora Teatru.
4. Dyrektor Teatru może upoważnić Zastępcę Dyrektora Teatru do sprawowania nadzoru nad określonymi osobami na samodzielnych stanowiskach i komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw jemu podległych.
5. Dyrektor Teatru może także upoważnić pozostałych pracowników do wykonywania innych obowiązków.
§ 16
1. Do właściwości Zastępcy Dyrektora Teatru należy:
a. systematyczna kontrola nad przychodami, kosztami, dochodami i wydatkami podległych działów;
b. dbanie o racjonalne wykorzystanie środków finansowych podległych działów;
c. planowanie przychodów i kosztów Teatru, bieżące sprawowanie nadzoru nad realizacją tych planów;
d. zapewnienie prawidłowej pracy Teatru od strony finansowej i gospodarczej;
e. dbanie o zapewnienie ochrony obiektu;
f. dbanie o zapewnienie utrzymania czystości w obiekcie
g. zapewnienie wyposażenia Teatru w urządzenia i podręczny sprzęt bhp i ppoż.;
h. współprowadzenie z Dyrektorem Teatru prac związanych z inwestycjami oraz remontami kapitalnymi, bieżącymi i konserwacją pomieszczeń i wyposażenia ruchomego Teatru, a w szczególności:
• sporządzanie wymaganych planów i sprawozdań i przygotowanie w tym zakresie korespondencję z Organizatorem;
• zlecanie wykonania dokumentacji, ekspertyz, opinii, kosztorysów, analiz itp.;
• sprawowanie nadzoru nad prawidłowym rozliczeniem prowadzonych przez Teatr inwestycji i remontów kapitalnych oraz zakupów inwestycyjnych;
i. nadzorowanie działu produkcyjno-technicznego w zakresie:
• właściwego działania urządzeń i sprzętu technicznego;
• przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
• koordynacji procesu produkcji spektakli z całokształtem działalności Teatru;
j. nadzorowanie działu organizacji widowni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, porządku oraz należytego poziomu kontaktu z widzem i świadczonych usług organizacyjnych;
k. koordynowanie spraw najmu pomieszczeń i terenu Teatru;
l. koordynowanie dyscypliny pracy w podległych działach i samodzielnych stanowiskach;
m. zagwarantowanie i nadzorowanie przestrzegania w Teatrze procedur dot. udzielania zamówień publicznych;
n. dbanie o warunki pracy pracowników Teatru i modernizację narzędzi pracy;
o. zastępowanie Dyrektora w zakresie określonym pełnomocnictwami;
p. w zakresie swoich obowiązków współpraca z kierownikami działów;
q. wykonywanie poleceń Dyrektora Naczelnego.

§ 17
1. Do właściwości Głównego Księgowego należy:
a. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości;
b. przygotowywanie analiz i zestawień finansowych;
c. prowadzenie kontroli wewnętrznej obiegu dokumentów księgowych;
d. sprawowanie nadzoru nad rozliczaniem środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych;
e. opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej wewnętrzne zasady rachunkowości;
f. opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykonaniem;
g. sporządzanie sprawozdań finansowych oraz informacji dotyczących działalności Teatru;
h. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji związanej z wynagrodzeniami wypłacanymi przez Teatr;
i. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
2. Informowanie Dyrektora Teatru o wynikach finansowych, spostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach finansowych.
3. Poszukiwanie źródeł oszczędności i racjonalizacja wydatków.
4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Teatru.

Rozdział V. ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH TEATRU
§ 18
1. Wszystkie działy w stosunkach wewnętrznych działają na zasadzie równorzędności.
2. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Teatru należy szczególności:
a. terminowa realizacja zadań;
b. przestrzeganie postanowień wewnętrznych aktów normatywnych oraz innych dokumentów regulujących zasady i tryb pracy;
c. badanie efektywności realizowanych przedsięwzięć;
d. przestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w Teatrze z zakresu ochrony danych osobowych;
e. rozpatrywanie oraz załatwianie skarg, wniosków i interwencji wpływających do Teatru;
f. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;
g. przestrzeganie zasad bhp i p.poż;
h. przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych w celu realizacji zadań we właściwej komórce organizacyjnej oraz prowadzenie ewidencji zawartych umów cywilnoprawnych;
3. W ramach realizacji zadań komórki organizacyjne Teatru dokonują na bieżąco wymiany informacji oraz współpracują ze sobą oraz z podmiotami i instytucjami właściwymi ze względu na zakres realizowanych zadań, a w szczególności z administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Pracownicy Teatru ponoszą odpowiedzialność w swoich zakresach działania za:
a. zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
b. skuteczność i efektywność działania z uwzględnianiem zasad gospodarności;
c. wiarygodność sprawozdań;
d. ochronę zasobów i zabezpieczenia mienia Teatru;
e. przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
f. efektywność i skuteczność przepływu informacji;
g. zarządzanie ryzykiem;
h. zabezpieczenie zdrowia i życia ludzi;
i. przechowywanie dokumentacji wynikającej z powierzonych zadań i terminowe przekazywanie akt do archiwum.
5. Pracownicy prowadzący kasy odpowiadają materialnie za całość przyjętych przez nich środków płatniczych, za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów oraz przestrzeganie w tym zakresie przepisów prawa.
6. Pracownicy prowadzący ewidencję majątku odpowiadają materialnie za powierzone im składniki majątkowe oraz należyte ich zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą.
7. Pracownicy Teatru konsultują z radcą prawnym i sprawdzają zmiany przepisów mogące mieć wpływ na wykonywane przez nich zadania.
8. Powierzenie składników majątkowych, środków płatniczych i innych wartości może odbywać się wyłącznie na piśmie (np. w formie inwentaryzacji, protokołu zdawczo-odbiorczego, umowy).
9. Pracownicy prowadzący archiwum odpowiadają materialnie za przechowywane zasoby archiwalne, za należyte ich zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą oraz wnioskują o przeprowadzenie koniecznych prac konserwatorskich.
10. Brygadier sceny odpowiada materialnie za powierzone mu składniki majątkowe, za należyte ich zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą oraz wnioskuje o naprawę
i konserwację ewentualnych uszkodzeń.
11. Rekwizytorzy odpowiadają materialnie za powierzone im składniki majątkowe, za należyte ich zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą.
12. Pracownicy sporządzający dokumenty finansowe/sprawozdania ponoszą karną
i finansową odpowiedzialność za ich merytoryczną treść, dane liczbowe, rzetelność
i terminowość, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
13. Podpisywanie dokumentów obrotu pieniężnego i materialnego oraz innych dokumentów o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, jak też inne sprawy w tym zakresie, nie unormowane w niniejszym regulaminie, regulują odrębne przepisy.
14. Pracownicy Teatru mają obowiązek wykonywania przypisanych w zakresach obowiązków zadań lub zleconych czynności, zgodnie z najlepszą wiedzą i posiadanym doświadczeniem niezbędnym dla ich rzetelnej realizacji.
15. Pracownicy mają prawo dostępu do informacji o działalności Teatru, niezbędnych dla wykonania powierzonych im zadań.
16. Wynagrodzenie pracownika stanowi informację będącą dobrem osobistym i nie wolno jej ujawniać bez zgody pracownika.
17. Przy załatwieniu spraw obowiązuje droga służbowa. Sprawę załatwia pracownik, do którego obowiązków ona należy. Od decyzji pracownika lub w razie jej braku przysługuje odwołanie do bezpośrednich przełożonych lub Dyrektora Teatru.

§ 19
1. Ogólne uprawnienia, zadania i odpowiedzialność pracowników, wynikające ze stosunku pracy określają przepisy prawa pracy, w tym regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania.
2. Powierzenie pracownikom do wykonania określonych zadań znajduje odzwierciedlenie w zakresie obowiązków, zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracownika (dalej „zakres obowiązków”).
3. Przy angażowaniu nowego pracownika komórka ds. kadr i płac obowiązana jest zażądać od kierownika komórki opracowania zakresu obowiązków.
4. Pracownik, podpisując zakres obowiązków oświadcza, że:
a. zapoznał się ze wszystkimi regulaminami, które dotyczą jego stanowiska pracy,
b. został przeszkolony w zakresie wypełniania zadań na danym stanowisku pracy,
c. zapoznał się z zakresem obowiązków, zadań, uprawnień i zobowiązał się do sprawnej, terminowej, efektywnej, skutecznej i zgodnej z procedurami realizacji zadań przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych;
d. posiada kwalifikacje, zgodne z zakresem obowiązków.
5. Niezależnie od zadań określonych w zakresie obowiązków kierownicy wszystkich szczebli mają prawo, w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym danego pracownika, polecić mu wykonanie niezbędnych prac nie przekraczających jego kwalifikacji. Zasada ta obowiązuje w szczególności w sytuacjach awarii, pilnego zabezpieczenia mienia, niezbędnych prac porządkowych, działań związanych z bhp, ochroną ppoż. i z obroną cywilną.

DZIAŁ ARTYSTYCZNY
§ 20
Do obowiązków działu artystycznego należy przygotowanie, organizacja i realizacja programu artystycznego oraz prezentacja efektów pracy w formie spektakli i innych form artystycznego przekazu.
§ 21
1. Kierownik muzyczny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Teatru.
2. Do głównych obowiązków Kierownika muzycznego należy:
a. Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych w ramach działalności zespołu artystycznego;
b. Prowadzenie zespołu artystycznego zgodnie z poleceniami Dyrektora Teatru;
c. Współpraca z reżyserem i koordynatorem pracy artystycznej w zakresie realizacji planu pracy w danym tygodniu;
d. Nadzór i dbałość o wykonanie całościowe prób, spektakli, wydarzeń artystycznych zgodnie z przyjętymi standardami dotyczącymi jakości artystycznej;
e. Indywidualna praca artystyczna polegająca na stałym doskonaleniu gry na instrumencie;
f. Planowanie realizacji zadań muzycznych na podstawie zatwierdzonego planu artystycznego w oparciu o dostępne zasoby, doświadczenie oraz regulaminy wewnętrzne i zarządzenia;
g. Organizowanie pracy działu artystycznego polegające na koordynowaniu bieżących zadań muzycznych z uwzględnieniem możliwości i umiejętności członków zespołu oraz zasobów materialnych i finansowych;
h. Doskonalenie sposobu i metod prowadzenia działalności artystycznej zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju oraz zakresem statutowym Teatru;
i. Dokonywanie podziału zadań muzycznych w ramach grupy, czynności i odpowiedzialności oraz porządkowanie prac w zespole artystycznym;
j. Tworzenie zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania właściwej atmosfery i klimatu współdziałania na różnych poziomach funkcjonowania Teatru, jak również w odniesieniu do podmiotów współpracujących;
k. Bieżąca i okresowa ocena indywidualnych członków zespołu, w tym również samoocena;
l. Udział w działaniach promocyjnych i marketingowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Teatru;
m. Dbałość o powierzone mienie niezbędne do realizacji pracy artystycznej, tj. dbałość o instrumenty i akcesoria do instrumentów, pulpity i strój sceniczny.
3. Kierownik muzyczny nadzoruje stan instrumentów użytkowanych lub należących do Teatru, ich konserwację i przygotowanie do przedstawień oraz prowadzi ich ewidencję.

§ 22
1. Muzyk podlega kierownikowi muzycznemu.
2. Do głównych obowiązków muzyka należy:
a. Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach artystycznych w ramach działalności zespołu muzycznego;
b. Wykonywanie partii muzycznych zgodnie z poleceniami Kierownika muzycznego lub Dyrektora Teatru;
c. Udział w działaniach promocyjnych i marketingowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Teatru;
d. Dbałość o powierzone mienie niezbędne do realizacji pracy artystycznej, tj. dbałość o nuty, instrumenty i akcesoria do instrumentów, pulpity i strój sceniczny;
e. Indywidualna praca artystyczna polegająca na stałym doskonaleniu gry na instrumencie.

§ 23
1. Koordynator pracy artystycznej podlega Dyrektorowi Teatru.
2. Do zadań Koordynatora pracy artystycznej należy w szczególności:
a. koordynowanie wszelkich produkcji teatralnych i wydarzeń,
b. sporządzanie miesięcznych harmonogramów i tygodniowych rozkładów zajęć zespołu artystycznego;
c. terminowe sporządzanie i ogłaszanie wykazów obsady przedstawień;
d. przyjmowanie i kontrolowanie raportów z prób i przedstawień sporządzanych przez inspicjenta lub asystenta oraz ich ewidencjonowanie;
e. sporządzanie dokumentacji czasu pracy aktorów;
f. ustalanie dyżurów organizacyjno - logistycznych podczas spektakli;
g. planowanie, organizowanie i koordynacja wyjazdów Teatru poza jego siedzibę w kraju
i zagranicę;
h. planowanie oraz organizacja gościnnych występów innych teatrów polskich
i zagranicznych w Teatrze;
i. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji dotyczącej występów Teatru poza jego siedzibą oraz kompletowanie pełnej dokumentacji wyjazdów;
j. Sprawowanie nadzoru nad osobami uczestniczącymi w próbach i przedstawieniach, koordynacja ich pracy.
k. Organizacja oraz koordynacja wszelkich czynności i spraw związanych z najmami pomieszczeń Teatru
§ 24
1. Reżyser podlega Dyrektorowi Teatru.
2. Do zadań reżysera należy w szczególności:
a. odpowiedzialność za całokształt dzieła scenicznego;
b. tworzenie koncepcji artystycznej dzieła scenicznego, którą realizuje współpracując z zespołem aktorskim podczas prób oraz ze swoimi bezpośrednimi współpracownikami;
c. scalenie muzyki, oprawy plastycznej, ruchu scenicznego i gry aktorskiej w spójną całość.

§ 25
1. Dramaturg podlega Dyrektorowi Teatru.
2. Do zadań dramaturga należy w szczególności:
a. przepisywanie, uwspółcześnianie, adaptacja ideologiczna utworów;
b. modernizacja dzieła scenicznego;
c. uczestnictwo w konstruowaniu spektaklu, wspierając i pilotując reżysera w całym łańcuchu działań prowadzących od przygotowania tekstu poprzez projekt inscenizacji do realizacji scenicznej przedstawienia.

§ 26
1. Inspicjent – sufler podlega Dyrektorowi Teatru.
2. Do zadań inspicjent-suflera należy w szczególności:
a. koordynacja i organizacja pracy aktorów na próbach i przedstawieniach, w sposób zgodny z ustaleniami reżysera;
b. w toku prób i przedstawień decydowanie we wszystkich sprawach dotyczących organizacji pracy artystycznej, niezbędnych dla ich prawidłowego przebiegu, łącznie z uprawnieniem do wnioskowania o odwołanie lub przerwanie próby i przedstawienia;
c. uczestnictwo w próbach i przedstawieniach zgodnie harmonogramem pracy;
d. nadzór pracowników w zakresie przygotowania technicznego sceny i gotowości aktorów współpracujących w tym zakresie z obsługą sceny, organizacji widowni i koordynatorem pracy artystycznej;
e. suflowanie w toku prób i przedstawień;
f. przygotowanie rozliczenia honorariów dla aktorów;
g. kontrolowanie porządku w foyer, oraz niezwłoczne zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie kierownikowi działu administracji wraz z wpisem uwagi do raportu.

§ 27
1. Aktor, adept podlega Dyrektorowi Teatru.
2. Do zadań aktora, adepta należy w szczególności:
a. przygotowanie i opracowanie powierzonej roli i zadania, zgodnie z ustaleniami
i wymogami reżysera przedstawienia;
b. uczestniczenie w próbach przedstawienia i przedstawieniach, zgodnie z harmonogramem pracy i rozkładem zajęć w siedzibie Teatru i poza jego siedzibą;
c. dbanie o rozwój sprawności fizycznej oraz umiejętności choreograficznych, emisyjno-edycyjnych i wokalnych;
d. uczestniczenie w nagraniach muzycznych niezbędnych do sztuki oraz w nagraniach w celach reklamowych;
e. branie udziału w sesjach fotograficznych i filmowych, w terminach ustalonych przez Teatr;
f. uczestniczenie w lekcjach i zajęciach muzycznych oraz tanecznych, jeżeli wymaga tego sztuka;
g. realizowanie wskazówek i wymagań reżysera, choreografa, lub kierownika muzycznego;
h. dbanie o kostiumy i rekwizyty oraz mienie Teatru;
i. udostępnianie Teatrowi, w ramach zatrudnienia głosu, wypowiedzi, (m.in. prasa, radio, telewizja, internet, banery, plakaty itp.) w celach archiwalnych oraz służących wszelkiej promocji i reklamie działalności statutowej Teatru, z zastrzeżeniem, że takie wykorzystanie nie będzie naruszać dóbr osobistych aktora;
j. kształtowanie wizerunku Teatru poprzez profesjonalną pracę w każdym spektaklu, etyczne zachowanie w kontaktach z mediami;
k. przestrzeganie instrukcji i regulaminów obowiązujących w Teatrze, uczestniczenie w szkoleniach z zakresu bhp, ochrony ppoż. i obrony cywilnej oraz realizacja zadań z tym związanych;
l. unikanie ryzykownych zajęć mogących mieć negatywny wpływ na sprawność fizyczną i emisyjno-wokalną, w szczególności w okresie poprzedzającym i w trakcie eksploatacji spektakli;
m. realizowanie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich i dbanie o zdrowie.

PRACOWNIK DS. OSOBOWYCH I SOCJALNYCH
§ 28
1. Pracownik ds. osobowych i socjalnych podlega Dyrektorowi Teatru.
2. Do zadań pracownika ds. osobowych i socjalnych należy w szczególności:
a. prowadzenie spraw osobowych pracowników Teatru;
b. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracowników;
c. opracowywanie sprawozdań i analiz z zakresu spraw osobowych oraz planowanie zatrudnienia;
d. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem dokumentów pracowniczych, niezbędnych przy ustalaniu prawa do rent i emerytur;
e. prowadzenie rocznej ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników;
f. sprawowanie kontroli nad dyscypliną pracy pracowników Teatru;
g. prowadzenie pracowniczych spraw socjalnych, w tym przygotowywanie
i przechowywanie dokumentacji niezbędnej dla przyznawania pracownikom świadczeń socjalnych oraz bieżące monitorowanie wydatkowania środków określonych w planie rzeczowo – finansowym z ZFŚS;
h. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem harmonogramu wniosków wypoczynkowych;
i. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników;
j. sprawowanie nadzoru i koordynowanie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem
i doskonaleniem zawodowym pracowników;
k. przygotowywanie umów z reżyserami, scenografami i gościnnie występującymi aktorami oraz innymi realizatorami przedstawień;
l. przyjmowanie rachunków i faktur wynikających z umów cywilno-prawnych zawartych
z realizatorami i wykonawcami.

DZIAŁ LITERACKI
§ 29
1. W skład działu literackiego wchodzi Kierownik Literacki.
2. Do podstawowych zadań działu literackiego należy:
a. współtworzenie, w porozumieniu z Dyrektorem Teatru koncepcji programowej
i repertuarowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów interdyscyplinarnych
i edukacyjnych: wystaw, warsztatów, czytań, debat, forów dyskusyjnych, salonów poezji itp. i w tych obszarach nadzorowanie działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
b. opiniowanie i opracowywanie propozycji repertuarowych;
c. sporządzanie projektów umów z twórcami zaangażowanymi w działalność Teatru dotyczących obszaru działania wydziału - autorami, tłumaczami, uczestnikami debat, czytań, warsztatów etc.;
d. zgłaszanie pozycji repertuarowych do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz zawieranie w porozumieniu z Wydziałem Finansowo - Księgowym Teatru umów licencyjnych;
e. bieżące monitorowanie ogłaszanych i realizowanych projektów artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych podmiotów, przygotowywanie i składanie wniosków w tym zakresie;
f. przygotowywanie od strony koncepcyjnej ekspozycji wystawienniczych;
g. prowadzenie dokumentacji działalności artystycznej Teatru, biblioteki książek, czasopism, materiałów nutowych, taśm magnetofonowych, płyt, kaset video, DVD, taśm filmowych i innych nośników;
h. przygotowywanie od strony literackiej wszelkich druków i wydawnictw, a także treści komunikatów elektronicznych, dotyczących pozycji repertuarowych Teatru i zespołów występujących gościnnie w siedzibie Teatru oraz innych wydawnictw Teatru;

DZIAŁ FINASOWO-KSIĘGOWY
§ 30
1. Pracami Działu Finansowo – Księgowego kieruje Główny Księgowy, któremu podlegają:
a) zastępca głównego księgowego;
b) pracownik ds. księgowości;
c) kasjer;
d) pracownik ds. płac;
e) księgowi.
2. Do obowiązków działu w szczególności należy:
3. a. rejestrowanie działalności Teatru zgodnie z zasadami rachunkowości oraz innymi aktami normatywnymi dotyczącymi:
- naliczania i wypłacania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
- naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
- naliczania i wypłacania zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
- ewidencjonowanie zakupu i zużycia materiałów, usług obcych itp.;
- sporządzania wszelkich rozliczeń publiczno-prawnych;
- prowadzenia gospodarki kasowej kasy głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- sporządzania sprawozdawczości zgodnie z wymogami GUS;
- rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątku;
b. archiwizowanie dokumentów działu;
c. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Teatru wynikająca z pracy działu.


DZIAŁ PROMOCJI
§ 31
1. W skład działu promocji wchodzi Kierownik ds. wizerunku i komunikacji, spec. ds. promocji i reklamy, grafik artystyczny.
2. Pracami działu kieruje Kierownik ds. wizerunku i komunikacji.
3. Kierownikowi ds. wizerunku i komunikacji podlega spec. ds. promocji i reklamy oraz pracownik ds festiwali
4. Do podstawowych zadań działu promocji należy:
a. poszukiwanie partnerów biznesowych, wspomagających działalność Teatru;
b. kreowanie i nadzorowanie szeroko pojętego wizerunku Teatru, komunikatów zewnętrznych i innych działań Teatru mogących mieć wpływ na jego wizerunek;
c. opracowywanie od strony graficznej i wizualnej druków i wydawnictw Teatru, a także środków komunikacji zewnętrznej i elektronicznej, sprawowanie nadzoru nad ich produkcją;
d. podejmowanie działań mających na celu promocję i reklamę Teatru oraz propozycji repertuarowych na terenie miasta, regionu oraz w miarę potrzeb w zakresie ogólnopolskim
i zagranicą;
e. opracowywanie projektów akcji promocyjnych i reklamowych, mających na celu pozyskanie jak największej liczby widzów;
f. inicjowanie i koordynowanie działań promocyjno - marketingowych Teatru na portalach społecznościowych;
g. przedkładanie propozycji i sprawowanie nadzoru nad produkcją gadżetów reklamowych;
h. koordynowanie dystrybucji ulotek, plakatów i innych materiałów promocyjnych
i reklamowych Teatru;
i. przygotowywanie koncepcji i nadzorowanie produkcji materiałów wideo
i fotograficznych dotyczących działalności Teatru;
j. sprawowanie nadzoru nad zawartością i aktualizacją strony internetowej Teatru oraz tworzenie bloga Teatru i innych podobnych środków komunikacji z widzami;
k. pozyskiwanie reklamodawców dla Teatru oraz prowadzenie dokumentacji związanej
z reklamami podmiotów zewnętrznych;
l. sprawowanie nadzoru nad realizowaniem przez Teatr umów sponsorskich i partnerskich;
m. organizowanie konferencji prasowych i bieżący kontakt z mediami;
n. prowadzenie krajowej i zagranicznej działalności informacyjnej, promocyjnej
i reklamowej, we współpracy z wszelkimi podmiotami medialnymi w tym zakresie;
o. inicjonowanie i współpraca przy tworzeniu projektów i planów edukacyjnych, jak również samodzielne planowanie, prowadzenie i koordynowanie projektów edukacyjnych.
p. Kompleksowa organizacja festiwali oraz wydarzeń cyklicznych

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI
§ 32
1. Kierownikowi Biura Organizacji Widowni podlegają:
a) kasjer biletowy - organizator widowni;
b) szatniarze - bileterzy.
2. Do podstawowych zadań Biura Organizacji Widowni należy:
a) nadzór nad organizacją widowni;
b) doskonalenie i wprowadzanie nowych form i technik pozyskiwania widzów;
c) współtworzenie wizerunku Teatru poprzez współdziałanie z działem promocji;
d) organizowanie widowni zgodnie z przyjętym planem spektakli;
e) organizowanie widowni poprzez sprzedaż, przedsprzedaż indywidualną i grupową oraz kolportaż biletów i voucherów;
f) maksymalizacja wpływów ze sprzedaży biletów;
g) dystrybucja miejsc specjalnych, w tym dla zaproszonych gości i realizatorów;
h) kierowanie i nadzór nad pracą bileterów i szatniarzy;
i) przestrzeganie warunków i terminów rozliczania się ze sprzedanych biletów;
j) współpraca z Działem Koordynacji Pracy Artystycznej w ustalaniu harmonogramu przedstawień repertuarowych;
k) współpraca z Działem Koordynacji Pracy Artystycznej w organizowaniu spektakli zamkniętych i gościnnych;
l) współpraca z Działem Promocji przy organizacji premier i wydarzeń około premierowych i wszelkich innych wydarzeń organizowanych przez Teatr;
m) wysyłanie korespondencji i zaproszeń – w sposób tradycyjny oraz drogą elektroniczną, na premiery oraz inne wydarzenia Teatru;
n) prowadzenie miesięcznej i rocznej dokumentacji ilości spektakli, widzów i wpływów dla potrzeb działu finansowo- księgowego;
§ 33
1. Do zadań kasjera biletowego – organizatora widowni w szczególności należy:
a. zapewnienie wysokiego poziomu sprzedaży i frekwencji na spektaklach i innych imprezach organizowanych przez Teatr poprzez tworzenie i prezentację oferty Teatru różnym grupom klientów oraz utrzymywanie relacji z klientami i partnerami Teatru;
b. kolportaż biletów oraz inne formy sprzedaży przedstawień;
c. sprawdzanie wiarygodności płatniczej kontrahentów;
d. prowadzenie sprawozdawczości związanej ze sprzedażą;
e. organizacja pracy obsługi widowni, w tym planowanie i podział zadań, sporządzanie dokumentacji;
f. zapewnianie wysokiego poziomu organizacji widowni;
g. stosowanie się do procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, w szczególności poprzez wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie przejść ewakuacyjnych oraz zabezpieczenie apteczki pierwszej pomocy;
h. utrzymywanie bezpośrednich kontaktów ze szkołami i zakładami pracy na terenie objętym działalnością Teatru;
i. prawidłowe organizowanie pracy w zakresie organizacji widowni, w szczególności:
- organizowanie pracy szatniarek, w tym jej przydział:
- organizowanie pracy bileterek, w tym jej przydział oraz rozliczanie jej wykonania;
- zapewnienie porządku na widowni
- wyznaczanie osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie przejść ewakuacyjnych;
- zapewnienie i zabezpieczenie apteczki pierwszej pomocy;
- sporządzanie właściwej dokumentacji.

§ 34
1. Do obowiązków biletera - szatniarza należy w szczególności:
1) sprawdzanie ważności biletów wstępu na widownię,
2) rozprowadzanie widzów na widownię,
3) przestrzeganie, aby widzowie pozostawili wierzchnie okrycia i kapelusze w szatni,
4) odkurzanie wieszaków i zawieszanie na właściwym miejscu numerków,
5) przyjmowanie i wydawanie okryć tylko na podstawie numerka kontrolnego,


DZIAŁ TECHNICZNO- PRODUKCYJNY
§ 35
1. Pracownikami Działu Techniczno-Produkcyjnego kieruje Kierownik Techniczny.
2. Kierownikowi Technicznemu bezpośrednio podlega Kierownik Produkcji oraz pracownie oraz zespoły wykonujące usługi niezbędne do produkcji przedstawień w szczególności:
a. Pracownia kostiumów;
b. Pracownie rzemieślnicze;
c. Dział obsługi sceny;
d. dział elektroakustyczny;
e. dział obsługi przedstawień;
f. dział elektroakustyczny;
3. Do zadań działu produkcji należy w szczególności:
a. zarządzanie produkcją spektakli;
b. koordynacja i współpraca z innymi działami w zakresie prawidłowego realizowania wytyczonych zadań i w tym obszarze sprawowanie nadzoru nad przepływem informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi;
c. uczestniczenie w omawianiu projektów scenograficznych do poszczególnych premier;
d. bezpośrednia współpraca z twórcami i przekazywanie odpowiednim pracowniom uwag dotyczących elementów scenografii i kostiumów;
e. sprawowanie nadzoru i koordynowanie pracy poszczególnych zespołów i pracowni przy przygotowywaniu premier;
f. współpraca z osobami prowadzącymi próby do premier i sprawowanie nadzoru nad realizacją ich uwag dotyczących elementów scenografii;
g. utrzymywanie w gotowości scen i urządzeń technicznych Teatru do realizacji przedstawień;
h. obsługa techniczna prób i spektakli w Teatrze i poza jego siedzibą oraz imprez obcych
w siedzibie Teatru;
i. prowadzenie ewidencji dekoracji i środków inscenizacji;
j. prowadzenie magazynu kostiumów;
k. organizowanie komisji pożarowo – technicznej, komisji ds. oceny bezpieczeństwa widowisk.;

Dział OBSŁUGI SCENY
§ 36
1. Dział obsługi sceny za zarządzany jest przez kierownika sceny, kierującego pracami montażystów dekoracji.
2. Montażyści dekoracji scenicznych wykonują techniczną obsługę prób, przedstawień i innych przedsięwzięć artystycznych, jak i w niezbędnym zakresie prace załadunkowe i rozładunkowe oraz transport ręczny i mechaniczny składników majątkowych Teatru w siedzibie i poza siedzibą Teatru. Do ich obowiązków należy w szczególności:
1) techniczne przygotowywanie sal prób, scen i innych niezbędnych pomieszczeń;
2) montaż i demontaż dekoracji;
3) konserwacja i naprawa dekoracji oraz prostych urządzeń sceno technicznych;
4) wykonywanie i obsługa prostych efektów scenicznych w trakcie prób i spektakli;
5) przyjmowanie i wydawanie dekoracji na podstawie prawidłowej pod względem formalnym
i merytorycznym dokumentacji;
7) prowadzenie wymaganej dokumentacji magazynowej oraz terminowe uzgadnianie jej
z księgowością;
8) konserwacja i proste naprawy dekoracji scenicznych;
9) kontrolowanie przyjmowanych dekoracji pod względem rodzaju, ilości i jakości zgodnie
z otrzymaną dokumentacją.

Dział OBSŁUGI PRZEDSTAWIEŃ
§ 37
1. Dział obsługi przedstawień kierowany jest przez kierownika, który kieruje pracą rzemieślników teatralnych: fryzjerów, garderobianych, rekwizytorów/magazynierów.
§ 38
2. Rzemieślnik teatralny - fryzjerka wykonuje fryzjerską obsługę prób, przedstawień
i innych przedsięwzięć artystycznych w siedzibie Teatru i poza nią.
3. Do jej obowiązków w szczególności należy:
1) zlecanie zakupów elementów perukarskich, zarostów, owłosień, znaków szczególnych
i specjalnych po konsultacjach z reżyserem/ scenografem/ kostiumografem;
2) czesanie aktorów przed wejściem na scenę;
3) konserwacja elementów perukarskich lub zlecanie ich napraw;
4) utrzymywanie w niezbędnym zakresie podręcznego magazynu elementów perukarskich, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi;
5) wykonywanie i obsługa charakteryzatorskich efektów scenicznych nietypowych i specjalnych.

§ 39
1. Rekwizytor teatralny - garderobiana wykonuje kostiumową obsługę prób, przedstawień i innych przedsięwzięć artystycznych w siedzibie Teatru i poza nią.
2. Do jego obowiązków należy w szczególności:
1) przygotowywanie i dostarczanie aktorom kompletnych kostiumów, tj. ubrań, obuwia, nakryć głów, galanterii, biżuterii tp. na próby, przedstawienia i inne przedsięwzięcia artystyczne oraz ich odbiór od użytkowników;
2) pomoc w ubieraniu się i przeróbkach kostiumów artystów przed wejściem i po zejściu ze sceny;
3) pakowanie i rozpakowywanie kostiumów oraz transport ręczny i mechaniczny pojedynczych kostiumów w obszarze budynków scenicznych;
4) konserwacja, naprawa, pranie drobnych elementów kostiumów, ich prasowanie i czyszczenie oraz nadzór nad wykonaniem tych czynności w ramach niezbędnych obcych usług;
5) dostarczanie artystom niezbędnych środków i materiałów sanitarnych;
6) utrzymywanie w niezbędnym zakresie podręcznego magazynu kostiumów, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi.
§ 40
1. Rzemieślnik teatralny – rekwizytor/magazynier wykonuje rekwizytorską obsługę prób, przedstawień i innych przedsięwzięć artystycznych w siedzibie Teatru i poza nią.
2. Do jego obowiązków należy w szczególności:
1) wykonywanie rekwizytów scenicznych oraz nadzór nad ich wykonaniem w przypadku zlecenia usług na zewnątrz;
2) nadzorowanie zakupów rekwizytów wg dostarczonych projektów i w uzgodnieniu z projektantem;
3) zakup rekwizytów jednorazowego użycia wraz ze stosownym rozliczeniem;
4) przygotowywanie i dostarczanie rekwizytów na próby, przedstawienia itp. oraz ich odbiór od użytkowników;
5) transport ręczny i mechaniczny oraz załadunek i rozładunek rekwizytów,
6) konserwacja i naprawa rekwizytów oraz ich właściwe magazynowanie;
7) utrzymywanie w niezbędnym zakresie podręcznego magazynu rekwizytów, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi.

DZIAŁ ELEKTROAKUSTYCZNY
§ 41
1. Działem elektroakustycznym kieruje kierownik, który kieruje pracą rzemieślników teatralnych: oświetleniowca, elektroakustyka, ds. projekcji multimedialnych.
2. Rzemieślnik teatralny - oświetleniowiec wykonuje elektryczną i oświetleniową obsługę prób, przedstawień i innych przedsięwzięć artystycznych w siedzibie Teatru i poza nią.
3. Rzemieślnik teatralny - elektroakustyk wykonuje elektroakustyczną obsługę prób, przedstawień i innych przedsięwzięć artystycznych w siedzibie Teatru i poza nią
§ 42
1. Do obowiązków rzemieślnika teatralnego – oświetleniowiec należy w szczególności:
1) elektryczne i oświetleniowe przygotowywanie sal prób, scen i innych niezbędnych pomieszczeń;
2) montaż i demontaż elektrycznych urządzeń oświetleniowych i rekwizytów elektrycznych;
3) transport ręczny i mechaniczny oraz załadunek i rozładunek elektrycznych urządzeń oświetleniowych i rekwizytów elektrycznych;
4) utrzymywanie w niezbędnym zakresie podręcznego magazynu urządzeń elektro – oświetleniowych, rekwizytów elektrycznych, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi.

§ 43
1. Do obowiązków rzemieślnika teatralnego – elektroakustyka należy w szczególności:
1) kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji i urządzeń akustycznych, radiowych
i telewizyjnych, tj. adapterów, magnetofonów, wzmacniaczy, głośników, mikrofonów, telewizji przemysłowej, pulpitu inspicjenta, nastawni;
2) konserwacja i bieżąca naprawa sprzętu, instalacji i urządzeń, o których mowa w pk1 powyżej; 3) obsługa urządzeń akustycznych podczas prób i przedstawień;
4) elektroakustyczne przygotowywanie sal prób, scen i innych niezbędnych pomieszczeń;
5) montaż i demontaż urządzeń elektroakustycznych wraz z instalacją;
6) transport ręczny i mechaniczny oraz załadunek i rozładunek urządzeń elektroakustycznych;
7) utrzymywanie w niezbędnym zakresie podręcznego magazynu urządzeń elektroakustycznych, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi;
8) archiwizowanie materiałów dźwiękowych;
9) nagrywanie specjalnych efektów dźwiękowych, montaż i przegrywanie materiałów dźwiękowych.

PRACOWNIA KOSTIUMÓW
§ 44
1. Pracownią kostiumów kieruje kierownik, który kieruje pracą rzemieślników teatralnych -krawców.

2. Rzemieślnik teatralny – krawiec wykonuje kostiumy z powierzonych materiałów przy użyciu maszyn, urządzeń i narzędzi Teatru, wg dostarczonych projektów i w konsultacji
z projektantem.

3. Do jego obowiązków należy w szczególności:
a. wykonywanie kostiumów i innych prac krawieckich zgodnie ze sztuką krawiecką;
b. wykonywanie niezbędnych miar i poprawek krawieckich;
c. osobiste uczestniczenie w ostatecznym odbiorze kostiumów;
d. naprawa kostiumów eksploatowanych przez artystów;
e. transport ręczny i mechaniczny surowców, materiałów krawieckich i pojedynczych kostiumów oraz w niezbędnym zakresie ich załadunek i rozładunek;
f. bieżąca konserwacja maszyn, urządzeń i narzędzi krawieckich;
g. utrzymywanie w niezbędnym zakresie podręcznego magazynu części zamiennych, materiałów, dodatków krawieckich i narzędzi.

PRACOWNIE RZEMIEŚLNICZE
§ 45
1. Pracowniami rzemieślniczymi kieruje kierownik, który kieruje pracą rzemieślników teatralnych: malarza/plastyka, farbiarza, stolarza, tapicera, ślusarza/spawacza.
§ 46
1. Rzemieślnik teatralny malarz-plastyk w ramach swoich obowiązków zajmuje się w szczególności:
a. uzgadnianiem z reżyserem i scenografem ilości, rodzaju i jakości rekwizytów, elementów scenografii, i projektów potrzebnych do sztuki;
b. wykonywaniem wszelkich prac malarskich i modelatorskich przy dekoracjach, kostiumach, rekwizytach;
c. omawianiem ze scenografem i kierownikiem technicznym projektów oraz uzgadnianiem sposobu i terminu ich wykonania;
d. opracowywaniem kosztorysów materiałów potrzebnych do wykonania projektów;
e. sporządzaniem kosztorysów;
f. dostarczeniem potrzebnych rekwizytów do sztuk;
g. wydawaniem wykonanych przez siebie rekwizytów/ elementów scenografii za pokwitowaniem na karcie ruchu środków inwentaryzacji. Wszelki ruch rekwizytów musi być odnotowany na kartach ewidencyjnych.
h. w uzgodnieniu z reżyserem i scenografem przygotowuje i wykonuje efekty pirotechniczne.

§ 47
1. Rzemieślnik teatralny – stolarz – wykonuje prace i wyroby stolarskie z powierzonych materiałów przy użyciu maszyn, urządzeń i narzędzi Teatru wg dostarczonych projektów i w konsultacji z projektantem.
2. Do jego obowiązków należy w szczególności:
1) wykonywanie prac i wyrobów stolarskich zgodnie ze sztuką stolarską;
2) wykonywanie niezbędnych pomiarów, poprawek i napraw stolarskich;
3) osobiste uczestniczenie w ostatecznym odbiorze prac i wyrobów stolarskich;
4) transport ręczny i mechaniczny surowców, materiałów i pojedynczych wyrobów stolarskich oraz w niezbędnym zakresie ich załadunek i rozładunek;
5) bieżąca konserwacja maszyn, urządzeń i narzędzi stolarskich;
6) utrzymywanie w niezbędnym zakresie podręcznego magazynu części zamiennych, materiałów i narzędzi.

§ 48
1. Rzemieślnik teatralny – tapicer wykonuje prace polegające w szczególności na tapicerowaniu mebli stylowych i współczesnych oraz upinaniu kotar, zasłon i firan.

§ 49
1. Rzemieślnik teatralny – ślusarz/spawacz – do jego obowiązków w szczególności należy:
a. kompleksowe wykonanie zleceń wg rysunków i projektów;
b. udział w konsultacjach dotyczących wykonywania nowych elementów dekoracji
i elementów rekwizytów;
c. pobieranie materiałów do wykonania dekoracji wg dokumentacji technicznej zgodnej
z projektem scenograficznym;
d. dobór odpowiednich materiałów do realizacji wykonywania bezpiecznych konstrukcji;
e. wdrażanie podczas produkcji dekoracji własnych rozwiązań ulepszających – poprawiających jakość elementów lub całości i usprawniających montaż i transport całości dekoracji;
f. naprawa urządzeń teatralnych wg potrzeb administracyjnych;
g. prace ślusarsko-mechaniczno-spawalnicze (stali i metali kolorowych) na rzecz Teatru oraz innych pracowni;
h. obróbka maszynowa i ręczna metali i tworzyw;
i. odzyskiwanie materiałów (z wycofanych dekoracji) do dalszej przeróbki – na nowe dekoracje;
j. wykonywanie jednostkowe narzędzi pomocniczych wg danych potrzeb innych.
§ 50
1. Rzemieślnik teatralny – farbiarz – do jego obowiązków w szczególności należy:
a) obsługa maszyn barwiarskich.
b) monitorowanie procesów farbiarskich.
c) przeprowadzenie procesu barwienia dzianiny.
d) praca ze środkami chemicznymi.
DZIAŁ ADMINISTRACJI
§ 51
1. Pracownikami Działu Administracji kieruje Kierownik Administracji.
2. Do zadań Działu Administracyjnego należy w szczególności:
a. administrowanie obiektami należącymi do Teatru i będącymi w jego zarządzie oraz zapewnianie im ochrony;
b. zaopatrywanie pomieszczeń i pracowników w sprzęt, meble, urządzenia i materiały;
c. prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia pozabilansowego oraz wartości niematerialnych i prawnych;
d. prowadzenie ewidencji i zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą i ochronną;
e. prowadzenie spraw ubezpieczeń rzeczowych budynku i majątku Teatru oraz ubezpieczeń osobowych;
f. nadzór nad konserwacją i remontami bieżącymi urządzeń i instalacji technicznych;
g. wykonywanie przeglądów stanu technicznego obiektów Teatru;
h. dokonywanie bieżących przeglądów budynków Teatru oraz realizowanie bieżących napraw w pomieszczeniach, instalacji c.o. i sieci telefonicznej;
i. prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz książek serwisowych urządzeń technicznych;
j. współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie prac konserwatorskich, restauracyjnych oraz innych związanych z obiektem Teatru oraz jego otoczeniem;
k. realizowanie zadań z zakresu zaopatrzenia i transportu;
l. obsługa portierni i punktu informacyjnego;
m. sprzątanie pomieszczeń Teatru oraz jego otoczenia.

§ 52
1. Do zadań Pracownika ds. muzeum - archiwisty zakładowego należy w szczególności:
a) Kompleksowa organizacja wystaw oraz wszelkich ekspozycji na terenie Teatru
b) przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych;
c) dostosowywanie warunków przechowywania dokumentów do wymaganych standardów oraz wykonywanie drobnych zabiegów konserwatorskich;
d) ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum;
e) porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych.

§ 53
1. Do zadań pracownika ds. informatyki należy zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, a w szczególności:
a) administrowanie siecią LAN i WAN oraz połączeniami internetowymi;
b) administrowanie serwerami obsługującymi komórki organizacyjne Teatru;
c) zarządzanie infrastrukturą informatyczną i oprogramowaniem;
d) sprawowanie opieki nad sprzętem komputerowym;
e) utrzymywanie sprawności technicznej komputerów oraz sieci, wykonywanie lub zlecanie napraw sprzętu;
f) przeprowadzanie podstawowych szkoleń pracowników zakresie zabezpieczania danych;
g) zabezpieczanie komputerów ochroną antywirusową oraz przed spamem;
h) sprawowanie nadzoru oraz administrowanie kontami poczty elektronicznej;
i) udział w wyborze i zakupie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
j) administrowanie stronami www Teatru;
k) współpraca z firmami informatycznymi świadczącymi usługi na rzecz Teatru;
l) realizowanie polityki ochrony danych osobowych w elektronicznym systemie służącym do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami oraz zarządzeniami Dyrektora Teatru.
§ 54
1. Do zadań pracownik ds. inwestycji i remontów, należy w szczególności:
a. opracowywanie projektów planów inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów Teatru;
b. opracowywanie projektów planów zakupów ze środków inwestycyjnych z podziałem na komórki organizacyjne Teatru;
c. ustalanie zasad realizacji i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań inwestycyjnych w Teatrze, stosownie do obowiązujących przepisów oraz wytycznych Zarządu Województwa;
d. współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych Teatru przy zbieraniu i analizie potrzeb Teatru w odniesieniu do działań inwestycyjnych oraz ich weryfikowanie we współdziałaniu z Głównym Księgowym Teatru i Urzędem Marszałkowskim, a także koordynacja organizacyjna w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych;
e. przygotowywanie projektów założeń i wytycznych dla komórek organizacyjnych Teatru przy opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji;
f. współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w celu sprawnego, terminowego
i zgodnego z zawartymi umowami prowadzenia inwestycji i kapitalnych remontów oraz ich rozliczanie;
g. gromadzenie informacji i dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań inwestycyjnych w Teatrze.
h. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad obsługą, konserwacją oraz remontami urządzeń i instalacji energetycznych i urządzeń cieplno-klimatyzacyjnych oraz przeprowadzanie wymaganych pomiarów;
i. badanie i racjonalizowanie kosztów zużycia energii elektrycznej;
j. sprawowanie nadzoru nad pracą konserwatorów.

§ 55
1. Do zadań pracownik ds. zaopatrzenia i transportu, w szczególności należy:
a. Wykonywanie przewozów osób i środków rzeczowych przy użyciu pojazdów samochodowych Teatru, wg zatwierdzonych do realizacji zleceń przewozów i w konsultacji
z zamawiającym pracownikiem Teatru;
b. utrzymywanie użytkowanych pojazdów w pełnej sprawności technicznej i przewozowej, stosownie do obowiązujących przepisów;
c. bieżąca konserwacja i drobne naprawy pojazdów;
d. wnioskowanie i nadzór nad wykonywaniem napraw w ramach niezbędnych usług zleconych;
e. sporządzanie wymaganej dokumentacji przewozowej;
f. w niezbędnym zakresie załadunek i rozładunek oraz transport ręczny i mechaniczny przewożonych środków rzeczowych;
g. przyjmowanie zatwierdzonych przez Dyrektora Teatru lub Zastępcę Dyrektora Teatru zamówień ze wszystkich działów Teatru i realizowanie ich zakupów;
h. dbałość o zaopatrzenie magazynu w podstawowe surowce i materiały niezbędne do zapewnienia produkcji i wykonania zadań planowych Teatru;
i. dbałość o terminową i celową realizację zakupów niezbędnych do realizacji spektakli.
2. Pracownik ds. zaopatrzenia i transportu:
a) odpowiada materialnie za zakupione towary aż do chwili ich zdania do magazynu lub określonym pracownikom;
b) terminowe i prawidłowe rozliczanie pobieranych zaliczek.

§ 56
1. Do zadań pracownika ds. zamówień publicznych należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowania
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zamówień publicznych - ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych Regulaminach Teatru, dotyczących udzielania zamówień publicznych, tj.:
a) opracowywanie przy współpracy z wnioskodawcami, materiałów niezbędnych do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przygotowywanie tego dokumentu;
b) sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, wynikach dotyczących tych zamówień oraz innych informacji wynikających z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) przyjmowanie od wnioskodawców i sumowanie w skali Teatru rocznych planów zamówień publicznych pionów funkcjonalnych i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska, oraz sporządzanie planu zamówień publicznych Teatru;
3) aktualizowanie rocznego planu zamówień publicznych w oparciu o zatwierdzone przez Dyrektora Teatru korekty;
4) rejestrowanie zamówień o wartości szacunkowej powyżej 30.000 /trzydziestu tysięcy/ EURO w centralnym rejestrze zamówień publicznych;
5) prowadzenie rejestru wszystkich umów z zakresu zamówień publicznych zawieranych przez Teatr;
6) prowadzenie bieżącego monitoringu wartości zawieranych umów z zakresu zamówień publicznych w poszczególnych kategoriach wydatków oraz przedstawianie Dyrektorowi Teatru comiesięcznych raportów z tego monitoringu;
7) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;
8) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych;
9) informowanie Dyrektora Teatru i kierowników pionów funkcjonalnych oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska - o istotnych zmianach w przepisach prawnych z zakresu zamówień publicznych.

§ 57
1. Do zadań pracownika ds. obsługi sekretariatu należy w szczególności:
1) prowadzenie rejestru spraw;
2) przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej;
3) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
4) sprawowanie nadzoru nad obiegiem korespondencji;
5) prowadzenie terminarza narad i spotkań dyrekcji Teatru;
6) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami korespondencji poufnej i tajnej;
7) udzielanie informacji interesantom i gościom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych;
8) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z pracą sekretariatu;
9) obsługa ksero dla potrzeb wszystkich komórek organizacyjnych;
10) dbałość o sprawne działanie kserokopiarki oraz zgłaszanie konieczności zakupu artykułów niezbędnych do jej eksploatacji;
11) wysyłka całej korespondencji wychodzącej z Teatru;
12) załatwianie spraw poza siedzibą Teatru w tym m.in.:
a) zakup biletów na podróże służbowe dyrekcji, jak również polis ubezpieczeniowych;
b) zlecanie zakupów dla potrzeb sekretariatu;
c) dostarczanie adresatom korespondencji wymagającej potwierdzenia jej odbioru;
13) dostarczanie korespondencji do ZUS, GUS, banków i innych instytucji.

§ 58
2. Do zadań pracownika ds. admionistracji obiektu należy w szczególności:
a) zarządzanie wszelkimi systemami w obiekcie m.in. BMS, SMS, C.O., C.T. wody lodowej, oddymiania, tryskaczową, pompowania ścieków, wentylacji bytowej, wentylacji pożarowej.

§ 59
1. Pracownik ds. BHP wykonuje zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.97.109.704 ze zmianami).
2. Do zadań realizowanych na stanowisku ds. BHP, należy w szczególności:
a. sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy oraz bhp w Teatrze;
b. sprawowanie nadzoru i egzekwowanie przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
c. organizowanie przy współudziale uprawnionych instytucji badania warunków pracy, szkodliwości i uciążliwości pracy na określonych stanowiskach;
d. kierowanie pracowników na badania wymagane obowiązującymi przepisami;
e. sprawowanie nadzoru nad przydzielaniem i użytkowaniem odzieży roboczej, ochronnej
i sprzętu ochrony osobistej;
f. sprawowanie nadzoru i prowadzenie ewidencji zwrotu pracownikom kosztów zakupu okularów;
g. prowadzenie rejestracji wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy
i podejmowanie czynności z nimi związanych;
h. prowadzenie sprawozdawczości i spraw związanych z odszkodowaniami z tytułu wypadków przy pracy oraz kierowanie pracowników na komisję lekarską, celem określenia uszczerbku na zdrowiu;
i. organizowanie szkoleń w zakresie ochrony ppoż;
j. sprawowanie nadzoru i koordynowanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
k. przeprowadzanie kontroli w zakresie bhp i dokonywanie analizy stanu bhp
i bezpieczeństwa ppoż w Teatrze;
l. uczestniczenie w komisji ds. oceny warunków bezpieczeństwa widowisk prezentowanych na scenach Teatru;
m. organizowanie i przeprowadzanie wstępnych szkoleń bhp oraz współdziałanie przy organizowaniu i prowadzeniu szkoleń okresowych i kursów podstawowych bhp, sprawowanie nadzoru nad ich terminowością oraz prowadzenie ewidencji szkoleń;
n. branie udziału w komisjach odbioru dekoracji.

§ 60
1. Referent administracyjny wspiera swoją pracą kierownika działu administracji,
a w szczególności:
a. prowadzi wymaganą dokumentację oraz terminowo uzgadniania ją z księgowością;
b. prowadzi kartoteki majątku trwałego i nietrwałego oraz prowadzi ewidencję inwentarza;
c. nadzoruje składniki majątkowe znajdujące się w ruchu i zmieniające miejsce użytkowania;
d. organizuje wszystkie prace związane z inwentaryzacją majątku;
e. opracowuje harmonogramy pracy działu oraz dokonuje rozliczeń czasu pracy działu administracji.

§ 61
1. Konserwator wykonuje prace konserwacyjne i naprawy w obiektach Teatru.
2. Do jego obowiązków należy w szczególności:
1) sporządzanie rozliczeń materiałów i wyrobów zużytych w pracach konserwacyjnych
i naprawach;
2) dokonywanie drobnych zakupów towarów na użytek prowadzonych prac;
3) codzienny przegląd obiektów i pomieszczeń Teatru i bieżąca naprawa stwierdzonych
i zgłoszonych urządzeń.
§ 62
1. Do głównych zadań pracownika gospodarczego należy:
a. utrzymanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach i wokół budynku Teatru;
b. sprzątanie obejścia (chodniki, schody wejściowe, klatka schodowa, korytarze, piwnice, strych, magazyny i inne pomieszczenia gospodarcze);
c. koszenie trawników, dbanie o rabaty kwiatowe, grabienie suchych liści, podcinanie krzewów i drzewek, itp.;
d. odśnieżanie ciągów pieszych przed budynkiem, usuwanie oblodzenia i posypywanie ich piaskiem lub solą;
e. konserwacja i utrzymaniem dobrego stanu technicznego różnych drobnych urządzeń
i sprzętu.

§ 63
1. Do obowiązków sprzątaczy należy w szczególności:
1) zgłaszanie przełożonemu dostrzeżonych awarii urządzeń sanitarnych oraz punktów świetlnych;
2) utrzymywanie stałej czystości na wyznaczonej powierzchni;
3) utrzymywanie w czystości terenu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Teatru.

§ 64
1. Do zadań praczki należy w szczególności:
1) pranie, suszenie, a w miarę potrzeby prasowanie, krochmalenie i maglowanie kostiumów, bielizny i innych przekazanych do pralni materiałów;
2) transport ręczny i mechaniczny surowców, materiałów i pojedynczych wyrobów oraz
es w niezbędnym zakresie ich załadunek i rozładunek;
3) utrzymywanie w niezbędnym zakresie podręcznego magazynu części zamiennych, materiałów i narzędzi.

§ 65
1. Portierzy - informatorzy prowadzą dozór mienia w obiektach Teatru. Obsługują centralę telefoniczną Teatru. Do ich obowiązków należy w szczególności:
1) kontrolowanie uprawnień osób do przebywania w obiektach Teatru oraz uprawnień osób w zakresie wynoszenia z Teatru wszelkich przedmiotów;
2) przechowywanie kluczy zwykłych i awaryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi;
3) udzielanie zainteresowanym informacji ogólnie dostępnych;
4) meldowanie gości w pokojach gościnnych.

Rozdział VI. PEŁNOMOCNICTWA
§ 66
1. Dyrektorowi Teatru może ustanawiać i odwoływać pełnomocników. Zastępcy Dyrektora Teatru i Głównemu Księgowemu przysługuje prawo do działania w imieniu Teatru wyłącznie w zakresie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
2. Ważność pełnomocnictwa wymaga potwierdzenia w Rejestrze instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Pełnomocnicy Teatru odpowiadają służbowo przed Dyrektorem Teatru, a jednocześnie ponoszą za swe działania odpowiedzialność materialną, cywilną i karną zgodnie
z obowiązującym prawem.


Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 67
1. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia.
2. Czas pracy pracowników Teatru, zasady organizacji pracy, prawa i obowiązki pracowników, określa Regulamin pracy Teatru Polskiego w Szczecinie.Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 23.04.2024
Podpisał: Alicja Papierska
Dokument z dnia: 23.04.2024
Dokument oglądany razy: 323