bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwała nr 1825/12 Zarządu Województwa

Uchwała nr 1825/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 6 listopada 2012 r.


w sprawie utworzenia elektronicznego rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 9 ust.1,art. 10 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:


§1Z dniem 9.11.2012 r. tworzy się elektroniczny rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, zwany dalej „rejestrem".


§2


Wykaz instytucji kultury wpisanych do rejestru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§3


Do prowadzenia rejestru, o którym mowa §1 upoważnia się wydział merytoryczny, do zadań którego wg regulaminu organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, należy prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.


§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz instytucji kultury wpisanych do rejestru:
RIK/1/99/WZ - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
RIK/2/99/WZ - Muzeum Narodowe w Szczecinie
RIK/3/99/WZ - Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
RIK/4/99/WZ - Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
RIK/5/99/WZ - Teatr Polski w Szczecinie
RIK/6/99/WZ - Opera na Zamku w SzczecinieOpublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 23.04.2024
Podpisał: Alicja Redlarska
Dokument z dnia: 18.10.2013
Dokument oglądany razy: 7 062